Privacy en Cookie Policy

Piramidions, gevestigd aan Bourgognelaan 102 5627 KV Eindhoven,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.piramidions.nl
Bourgognelaan 102
5627 KV Eindhoven +31 40 2428220

Persoonsgegevens die wij verwerken

Piramidions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Rekeningnummer van betalingsverkeer
- Abonnering nieuwsbrief 
- Taalvoorkeur 

Voor zakelijke accounts (groothandel account) worden de volgende aanvullende gegevens verwerkt 
- Kamer van Koophandel nummer 
- BTW nummer 
- Factuur adres gegevens 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, 
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via contact@piramidions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Piramidions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Piramidions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Piramidions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Piramidions bewaart uw persoonsgegevens enkel om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Periode Reden
Persoonsgegevens Onbepaalde tijd U kunt te alle tijden uw account gebruiken om uw bestellingen in te zien, de status te volgen en uw aangeschafte eboeken downloaden
Adres Onbepaalde tijd U kunt uw accountgegevens (her)gebruiken voor volgende bestellingen, tevens kunt u facturen op naam opvragen
Betalingsgegevens Onbepaalde tijd U kunt te alle tijden een factuur op naam opvragen van uw bestelling.
KvK Onbepaalde tijd Vaststelling dat u een bedrijf heeft indien een zakelijke account wordt aangevraagd
BTW nummer Onbepaalde tijd Wettelijke verplichting BTW aangifte te doen van intracommunautaire leveringen en vermelding op factuur

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Piramidions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Piramidions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Piramidions uw persoonsgegevens niet aan andere derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

 

Cookie Naam Cookie Omschrijving
FORM_KEY Wordt gebruikt om requests te volgen
PHPSESSID Uw sessie id op de server
GUEST-VIEW Staat gasten toe om order in te zien en aan te passen
PERSISTENT_SHOPPING_CART Maakt het mogelijk om uw winkelwagen te persisteren (bewaren)
STF Informatie over producten die u aan vrienden doorstuurt
STORE De taal die u geselecteerd heeft
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicator of toestemming gegeven is voor cookie gebruik
MAGE-CACHE-SESSID Gebruikt om pagina's te cachen (sneller laden van pagina's)
MAGE-CACHE-STORAGE Gebruikt om pagina's te cachen (sneller laden van pagina's)
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Gebruikt om pagina's te cachen (sneller laden van pagina's)
MAGE-CACHE-TIMEOUT Gebruikt om pagina's te cachen (sneller laden van pagina's)
SECTION-DATA-IDS Gebruikt om pagina's te cachen (sneller laden van pagina's)
PRIVATE_CONTENT_VERSION Gebruikt om pagina's te cachen (sneller laden van pagina's)
X-MAGENTO-VARY Gebruikt om pagina's te cachen (sneller laden van pagina's)
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Wordt gebruikt om  pagina's te kunnen vertalen
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Wordt gebruikt om  pagina's te kunnen vertalenGegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Piramidions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@piramidions.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

U kunt echter ook alle informatie die Piramidions van u opgeslagen heeft inzien via uw eigen account. U heeft de mogelijkheid deze zelf aan te passen. 

Piramidions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Piramidions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@piramidions.nl